fbpx

Privacy verklaring – Da Vinci International School – versie 24/05/2018

English translation will be available soon.

Wegens de wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy (VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)), willen wij u informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

Inhoud

1 Verantwoordelijken

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

2.3 Verwerkte oudergegevens

2.4 Ontvangers

2.5 Verwerkers

2.6 Voorwaarden

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

3.2 Gerechtvaardigd belang

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

 4 Wijziging privacyverklaring

 

1 Verantwoordelijken

Het schoolbestuur, de VZW Da Vinci International School, ingeschreven in de KBO onder nummer 0461.637.252, Verbondstraat 67, 2000 Antwerpen (hierna Da Vinci), is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle leerlingengegevens.

Op Da Vinci is er een aanspreekpunt informatieveiligheid of data protection officer (DPO) aangeduid, dat gemakkelijk te contacteren is bij voorkeur via e-mail adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via het telefoonnummer: 03 216 12 32.

 

2 Verwerkingen

2.1 Verwerkingsdoeleinden

Op Da Vinci verwerken wij leerlingengegevens omwille van de volgende doelen:

• leerlingenrekrutering;

• leerlingenadministratie;

• leerlingenbegeleiding;

• leerlingenevaluatie;

• public relations;

• toezicht op telecommunicatie;

• camerabewaking.

 

2.2 Verwerkte leerlingengegevens

Om jou in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Da Vinci is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

• identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, roepnaam, een pasfoto, het rijksregisternummer, gezinssamenstelling, voorrang- en indicatorfactoren);

• persoonlijke kenmerken (met i.h.b. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit);

• elektronische identificatiegegevens (met i.h.b. MAC-adres, IP-adres, toestelnaam, cookies, verbindingsmomenten);

• privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

• evaluatiegegevens (met i.h.b. puntenboeken, remediëring, rapporten, rapportcommentaren);

• gezondheidsgegevens: lichamelijk, psychisch, risicosituaties en -gedragingen (met het oog op begeleiding);

• opleiding en vorming (met i.h.b. vorige scholen, gevolgde richtingen, attesten, deliberatie-beslissingen, -motivaties en -verslagen, getuigschriften en diploma’s);

• aanwezigheid en discipline (met i.h.b. afwezigheidsbewijzen, sancties, tucht);

• afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden);

• bewakingsbeelden.

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige school waar de leerling ingeschreven was.

 

 2.3 Verwerkte oudergegevens

Om uw kind in te schrijven, te begeleiden en op te volgen in Da Vinci is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

• elementaire identificatiegegevens;

• gezinssamenstelling;

• privé contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, email);

• financiële bijzonderheden (met i.h.b. rekeningnummer, schoolonkosten, betalingen).

 

2.4 Ontvangers

• Het departement onderwijs is een ontvanger van een deel van jouw leerlingengegevens;

• Het ondersteuningsnetwerk is, indien van toepassing, bevoegd om een deel van de in § 2.2 en § 2.3 opgesomde gegevens op te vragen;

• Examination board: AQA en Cambridge Assessment

• Individuen of organisaties in directe relatie met uw ouders (werkgever ouders, firma ouders) ontvangen uw administratieve gegevens met het oog op facturatie

• Individuen of organisaties in directe relatie met de verantwoordelijke (advocaat van de school, accountant van de school)

 

2.5 Verwerkers

Op Da Vinci worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van leerlingengegevens:

• Google

 

2.6 Voorwaarden en bescherming

Jouw gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent, of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen.

Indien we bepaalde gegevens langer zouden willen bewaren, dan zullen we dat melden en de expliciete toestemming ervoor vragen.

Meer informatie over de beleidsmatige aanpak inzake privacy en informatieveiligheid op Da Vinci kan u opvragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

3 Rechten inzake privacy

3.1 Rechten uitoefenen

U kan zich steeds op onderstaande rechten beroepen:

• recht op informatie: u mag vragen welke gegevens van u er verwerkt worden en wie er toegang toe heeft (zie ook verwijzing in § 2.6), waarom de school die persoonsgegevens nodig heeft of gebruikt en hoe lang ze bewaard worden;

• recht op inzage: u mag steeds de gegevens die de school van u heeft, inkijken a.d.h.v. een kopie;

• recht op verbetering: indien u fouten in uw gegevens vindt, mag u vragen om dit aan te passen. U kan ook aanvullingen toevoegen aan uw gegevens;

• recht op gegevenswissing: u kan vragen dat gegevens, die niet (meer) strikt noodzakelijk zijn voor de school, permanent en volledig verwijderd worden;

• recht op beperking van de verwerking: indien u bezwaar hebt (zie verder) tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen;

• recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien u bepaalde gegevens wenst over te dragen naar een nieuwe school of andere werkgever, dan faciliteert de school dit (in de mate van het mogelijke);

• recht van bezwaar: indien u niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van u verwerkt worden, kan u zich hiertegen verzetten;

• recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: wanneer de school algoritmes gebruikt om, zonder tussenkomst van mensen, bepaalde gevolgen te trekken uit (een deel van) uw gegevens (zie § 3.3), dan kan u zich hiertegen verzetten;

• recht om zijn/haar toestemming in te trekken: indien men u voor bepaalde verwerkingen de toestemming gevraagd heeft, kan u ten allen tijde kiezen om deze niet meer te verstrekken.

Voor meer uitleg over of om u op een van deze rechten te beroepen, gelieve u intern te richten tot This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Bij eventuele disputen of twijfel, kan u zich ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit inzake privacy en de verwerking van persoonsgegevens: per email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of per post:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00 (tel)
+32 (0)2 274.48.35 (fax)

 

3.2 Gerechtvaardigd belang

Een aantal verwerkingen hebben een ‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag:

• toezicht op telecommunicatie;

 

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Op Da Vinci worden noch leerlingen, noch ouders onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming.


3.4 Al dan niet verstrekken van gegevens

De in § 2.2 en § 2.3 vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om de inschrijving op Da Vinci te kunnen starten. Met uitzondering van:

• rijksregisternummer;

• gezondheidsgegevens1;

• afbeeldingen (voor public relations);

• contactgegevens (voor direct marketing).


 1 De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien ze niet over de relevante zorg- of gezondheids-gegevens beschikt of als de toestemming ontbreekt om deze te verwerken.

 

4 Wijziging privacyverklaring

Da Vinci kan deze privacyverklaring steeds wijzigen. Deze privacyverklaring betreft de versie van 25/5/2018.

Da Vinci International School respects your data privacy.
Why cookies? Simply because they are used to help the website function, to improve your browser experience.
Click 'I understand' to accept cookies and continue surfing the website or click more information.

I understand